From: Amount:
DING YEU AUNRM500
CHEONG CHONG MOIRM300
YEONG CHOI INGRM50
CHA LIT HENGRM100
KAY CHIA YONG TATRM100